ردیف نوع درب کد درب حداقل تحمل فشار استاتیکی انفجار (کیلو پاسکال) حداقل تحمل فشار استاتیکی مکش انفجار (کیلو پاسکال وزن تقریبی درب بر هر متر مربع (کیلو گرم)
Row Kind Doors Code Min.pe (kpa) Min.pi (kpa) Doors Weight per m2 (kg)
1 درب‌های فوق سنگین A 15 9 400-450
Super Heavy  Duty  Doors
2 درب‌های سنگین B 10 6.2 300-350
Heavy  Duty  Doors
3 درب‌های سبک C 7 4 200-250
Light Duty Doors