همدان-کیلومتر 7 جاده تهران-شهرک صنعتی بوعلی-بلوار سوم-خیابان سی و دوم   

تلفن : 3-34384030-081-98+