جعبه آتش نشانی

اجبار در نصب جعبه آتش نشانی در ساختمان

سازمان آتش نشانی در بخشنامه ای ضوابط و قوانینی را مطرح نموده که با توجه به ضوابط منتشر شده….