استاندار های ایمنی، معرفی استانداردهای ایمنی

یک واژه پرکاربرد و مهم، که در تمامی زمینه های مربوط به زندگی انسان که ریسک های آن ها می توانند موجب خسارات جانی و مالی سنگین شوند، استاندارد های ایمنی است.